Duyurular

İş İlanı: Avukat

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYOR

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, hukuksal veya sosyal statü ve benzeri nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılmış mültecilerin, sığınmacıların ve çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,
Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin, öncelikle zorunlu göçe maruz kalanların ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve koruma hizmetleri verir;

Özel ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür;

Hizmet verilen grubun karşıya kaldıkları sorunların, hak ve yükümlülüklerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kendileri ve toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar;
İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

Bu ilanda yer alan pozisyonlar için görev yeri İzmir’dir. Pozisyonun gereklilikleri veya görevlendirme halinde İzmir dışına seyahatler gerekebilir.

AVUKAT

İş Tanımı: Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, Hukuk Biriminde, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak; geri gönderme merkezlerinde veya diğer kapalı mekanlarda idari gözetim altında olan ve/veya sınır dışı sürecinde olan ve/veya uluslararası koruma/geçici koruma başvurusu yapmak isteyen ve/veya koruma başvurusu kabul edilmeyen, geri çekilmiş sayılan, iptal edilen ve/veya özel ihtiyaç sahibi olan ve Mülteci-Der’den hukuk danışmanlığı ve destek talep eden kişilere yönelik aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamaktan sorumludur.

Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Haziran 2024 tarihinde göreve başlaması beklenecektir. Görev 31 Aralık 2024’e kadardır.

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile  “Avukat–2024” başlığıyla 24.05.2024 gün sonuna kadar [email protected] adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir

Görev ve Sorumluluklar

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak bu pozisyonda çalışacak kişi, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Öncelikle iltica-göç hukuku ve mülteci koruması olmak üzere, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda haklar ve özgürlükler ile yükümlülükler hakkında; mevcut yasal ve koruma mekanizmaları, idari/yargısal kararlara itiraz süreçleri, usuli güvenceler konularda yüz yüze veya telefonla bireysel yasal ve koruma danışmanlığını vermek; ihtiyaçlar temelinde gerekli yönlendirmeleri yaparak takibini sağlamak;
 • Özel ihtiyaçları ve kırılganlıkları olan bireylerin tespiti, müdahale planlanın hazırlanması, uygulanması, takip ve raporlanması dahil vaka yönetimini uygulamak ve verileri düzgün ve zamanlı bir şekilde tutmak;
 • Gerektiğinde idari ve yargısal başvuru dilekçelerini hazırlanmak, sürecin takibini sağlamak;
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kurum içi politikalar ve yöntemler çerçevesinde başvuruculara ve yapılan faaliyetlere ilişkin verilerin düzenli, eksiksiz bir şekilde tutulmasını sağlamak;
 • Temel hedef grup olan mülteci, sığınmacı ve göçmenlere ve diğer paydaşlara yönelik, farkındalık geliştirme, bilgilendirme, kapasite geliştirme, odak grup toplantıları gibi etkinliklere katılmak, organizasyonuna destek vermek, verilerin tutulması ve izleme-değerlendirme sürecinde yer almak ve raporlanmasına destek olmak;
 • Özellikle iltica-göç hukuku ve mülteci koruma alanında avukatlara ve diğer hizmet sunuculara danışmanlık sunmak;
 • Derneğin çalışma alanında ürettiği, çevirdiği, bastığı yazılı materyallerin belirlenmesi ve son okuması sürecine katkı sunmak;
 • Derneğin sunduğu hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak;
 • İltica-göç alanında hak ve hizmetlere, adalete erişim, mülteci koruması, ayrımcılıkla mücadele gibi konularda güncel durumu takip etmek, tematik raporlamalar hazırlamak;
 • Diğer sorumlu personelle birlikte hukuki danışmanlık ve adalete erişim konusunda kurum içi eşgüdümü sağlamak;
 • Hukuki danışmanlık, vaka yönetimi ile ilgili ekip toplantılarına katılmak, gerekli takipleri yapmak;
 • Gerektiğinde kuruma ilişkin diğer hukuki işlere yardımcı olmak;
 • Mülteci-Der’in hedefleri, amaçları temel ilke ve değerleri doğrultusunda bireysel danışmanlık ve savunuculuk faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek;
 • Görevlendirme halinde ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla ilişki kurmak;
 • Proje gerekliliklerini yerine getirmek, proje koordinatörüne düzenli raporlamaları yapmak;
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış olmak;
 • Göç ve iltica hukukunda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Özel ihtiyaç sahibi hassas bireylerle çalışma konusunda bilgili ve deneyimli olmak;
 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı ve ayrımcılıkla mücadeleyi içselleştirmiş olmak,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak, hafta sonu ve/veya şehir dışındaki görevlendirmeleri yerine getirmek,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • Ekip çalışmasına uygun olmak; ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilecek;
 • Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla iletişim kurma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak;
 • Tercihen Arapça, Farsça veya Fransızca dillerinin birinde okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak.

EK BİLGİ

 • “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmiş ve niyet mektubuyla, Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşlacak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve dernek içinde ilgili kişilerle paylaşımını ve başvurular elektronik ortamda yapıldığı için yurtdışı ile paylaşımı konularında KVKK kapsamında açık onamlarını vermiş olacaktır. Kısa listeye kalanlar dışındakilerin verileri pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında imha edilecektir. Kısa listeye kalıp, mülakata davet edilen adaylar içinde kişisel verilerinin kayıtlardan silinmesini isteyenler, pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında, kayıtlarının imha edilmesi hakkına sahiptirler.
 • Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi gerekmektedir.
 • İngilizce niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.
 • Özgeçmiş ve niyet mektubunun her ikisini de içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu ilan, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu