Duyurular

İŞ İLANI: MÜLTECİ KORUMA SORUMLUSU

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER)

MÜLTECİ KORUMA SORUMLUSU İŞ İLANI

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, sosyal statü, hukuki statü ve benzer  nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,  

Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal ve koruma danışmanlığı ve desteği sunar;

Özel ihtiyaç sahibi zorunlu göç mağduru kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür;

Hizmet verilen grubun hakları ve özgürlüklerine erişimin mülteci ve yerel topluluklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, medya gibi farklı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar;

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

MÜLTECİ KORUMA SORUMLUSU İŞ TANIMI

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak, bireysel temelde mülteci/sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere etkin erişimi için koruma danışmanlığı ve destek sunmak, ihtiyaç sahibi kişilerin hizmetlere, mevcut koruma mekanizmalarına, adalete erişimi için gereken tespit, değerlendirme, yönlendirme ve takibi sağlamak; grup temelindeki haklar ve hizmetlere erişim, iyilik hali, bir arada yaşama dair bilgilendirme/bilgilenme, danışmanlık, farkındalık oluşturmak gibi Mülteci-Der’in yürüttüğü iş ve süreçlerde sorumluluk alacaktır.

Bu pozisyona atanan kişi, kurumun İzmir’de bulunan ofisine bağlı olarak çalışacaktır; bu çalışma kapsamında seyahatler söz konusu olacaktır.

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak mülteci koruma sorumlusu, Türkiye genelinde Mülteci-Der tarafından yürütülen faaliyetlerde aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Bireysel başvurucuların, koruma ihtiyaçlarını ve taleplerini tespit ederek bunlara uygun olarak hakları, yükümlülükleri, mevcut koruma mekanizmaları, yasal çerçeve konusunda yüz yüze, telefonla veya yazılı bir şekilde danışmanlık ve destek sağlamak;
 • Vaka yönetimi ihtiyacını tespit etmek, bireysel vakalara ilişkin yönetim planını oluşturmak, yapılan plan çerçevesinde vaka yönetiminin ve takibinin zamanında, kapsamlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlanmak;
 • Odak grup, farkındalık geliştirme, bilgilendirme vb. toplantı ve kapasite geliştirme çalışmalarını planlamak, düzenlemek ve izleme-değerlendirme sürecinde yer almak;
 • Kurumun koruma alanında gerçekleştirdiği bireysel danışmanlık ve vaka yönetimi, odak grup, bilgilendirme/farkındalık geliştirme toplantılarına ilişkin verilerin düzenli olarak tutulmasını ve raporlamasını gerçekleştirmek;
 • Hizmet verilen gruplara yönelik yazılı ve görsel bilgilendirme materyallerini hazırlaması sürecine katılmak;
 • Diğer sorumlu personelle danışmanlık, koruma ve vaka hizmeti sunulan kişilerin verilen hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini almak, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak;
 • Saha çalışmalarını yürüten ekiplerin çalışmalarını planlamak, takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde saha çalışmalarına katılmak;
 • Koruma ve vaka yönetimi ekip toplantılarını düzenlemek ve gerekli takipleri yapmak;
 • Diğer sorumlu personelle koruma konusunda kurum içi eşgüdümü sağlamak;
 • Derneğin hizmet verdiği gruba yönelik hizmet haritalandırılmasının yapılması, koruma ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tespiti, değerlendirilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak;
 • Koruma ile ilgili sorunları ve ilgili mekanizmalara erişime ilişkin güncel durumu takip etmek ve raporlamak;
 • Kurumun koruma konusunda minimum standartlarının, rehber ve araçlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak; strateji ve politikalarının geliştirilmesini sağlamak;
 • Mülteci-Der’in amaçları, hedefleri, temel ilke ve değerlerini doğrultusunda savunuculuk faaliyetlerini desteklemek;Mülteci-Der çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç analizi çalışmalarına ve yeni proje başvurularının tasarım, yazım süreçlerine katılmak ve koruma ayağının geliştirilmesine katkı sunmak;
 • İnsan hakları, insan onuruna saygılı olmak ve bunun tüm çalışanlarca içselleştirilmesine katkı sunmak; bu kapsamda belirlenen Mülteci-Der’in çalışma ilkeleri, amaçları, hedefleri, çalışma yöntemleri ile ilgili politika ve prosedürlere uygun davranmak, uygun olmayan davranışları kurum üst yönetimine bildirmek ve bu politika ve prosedürlerin güncellenmesine destek vermek;
 • Geri bildirim ve şikayet mekanizmalarının etkili işlemesi için gerekli desteği vermek;
 • Dernek çalışmaları kapsamında verilen diğer işleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili Sosyal Bilimler disiplinlerinden (Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji gibi) mezun olmak;
 • Çalışma alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak;
 • Özel ihtiyaç sahibi hassas bireylerle çalışma konusunda bilgili ve deneyimli olmak;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • Sahada çalışmaya açık olmak;
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak;
 • Derneğin değer ve çalışma ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;
 • Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilmek;
 • Daha önce sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • Tercihen İngilizce, Arapça, Farsça veya Fransızca dillerinden birinde okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Türkçe Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile  “Mülteci Koruma–MK-2023” başlığıyla ve [email protected] adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu ilan, 01 Mayıs 2023 gün sonuna kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Özgeçmiş ve niyet mektubunun her ikisini de içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

EK BİLGİ

 • Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayların belirlenmesi halinde, işe başlama tarihi Mayıs 2023’tür. Çalışma süresi 1 (bir) yıldır.
 • Mülteci koruma sorumlusunun görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte İzmir içinde ve diğer şehirlerde yapılacak faaliyetlere katılımı beklenecektir.
 • Kadın adayların başvurusu teşvik edilmektedir.
 •  “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmiş ve niyet mektubuyla, Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşlacak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve dernek içinde ilgili kişilerle paylaşımını ve başvurular elektronik ortamda yapıldığı için yurtdışı ile paylaşımı konularında KVKK kapsamında açık onamlarını vermiş olacaktır. Kısa listeye kalanlar dışındakilerin verileri pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında imha edilecektir. Kısa listeye kalıp, mülakata davet edilen adaylar içinde kişisel verilerinin kayıtlardan silinmesini isteyenler, pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında, kayıtlarının imha edilmesi hakkına sahiptirler.
 • Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi gerekmektedir.
 • Niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.
 • İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu